Open multiple urls in chrome firefox edge or any browsers at once or delay in defined seconds

What is open multiple urls tool?

Open multiple urls tool allow you to open many URLs, open many links at the same time or delay in defined seconds.

It works by opening a new tab in your web browser for each URL you have typed in the following textarea.

These urls will be openned every 5 seconds. This interval will ensure your urls fully loaded, keep your browser from freeze and make it naturally.

You can change to open in a different time interval by selecting here: 1 second | 5 seconds | 10 seconds | 15 seconds | 20 seconds | 30 seconds | 60 seconds

Which web browsers are supported?

All major web browsers are supported, including Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Tor and CocCoc.

How many urls can be opened at once?

This support unlimited urls but if you open too many multiple links at the same time, your browser may freeze for a few seconds.

We suggest you to keep the list of urls less than 200.

How to use multiple urls opener?

It's very simple. You just type or copy/paste the this list of urls into below field then press "Open URLs in new tabs.

Your browser must be configured to allow Popup for https://www.freefullrss.com. If not, it can open 1 url onlyThần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như Ngày 3 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, Tụng Kinh Dược Sư và Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú ngày 4 rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.


DMCA.com Protection Status